Algemene Voorwaarden “Advocatenkantoor Schoonbrood”

1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld en die bij, voor of namens Advocatenkantoor Schoonbrood- hierna: ‘Advocatenkantoor Schoonbrood’ - werkzaam zijn/waren.

2. Advocatenkantoor Schoonbrood is te allen tijde gerechtigd meerdere medewerkers en/of derden bij het uitvoeren van de opdracht in te schakelen en de door die medewerkers en/of derden verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Advocatenkantoor Schoonbrood is gerechtigd om te allen tijde een opdracht te beëindigen.

4. Aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Schoonbrood uit welke hoofde dan ook is beperkt tot € 500.000,- zijnde het bedrag dat door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering maximaal wordt gedekt.

5. Advocatenkantoor Schoonbrood is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

6. Behoudens in de uitvoering van de aan Advocatenkantoor Schoonbrood verstrekte opdracht, zijn geen van de aan de maatschap Advocatenkantoor Schoonbrood verbonden partners/vennoten aansprakelijk voor door een medewerker van Advocatenkantoor Schoonbrood veroorzaakte schade. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Alle aanspraken van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook vervallen binnen twee jaar na het moment waarop opdrachtgever daarmee bekend werd of had kunnen zijn.

8. De administratie en de urenverantwoording van Advocatenkantoor Schoonbrood geldt als volledig bewijs m.b.t. door haar verrichte werkzaamheden en opgestelde declaraties behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

9. Advocatenkantoor Schoonbrood hanteert een betalingstermijn van 14 dagen m.b.t. haar declaraties. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling – en onverminderd de aanspraken van Advocatenkantoor Schoonbrood op vertragingsrente – de incassokosten als op grond van de Wet toegestaan, verschuldigd.

10. Op klachten over het functioneren van advocaten werkzaam bij Advocatenkantoor Schoonbrood is de klachtenregeling van toepassing zoals vermeld op de website van Advocatenkantoor Schoonbrood https://www.advocatenkantoorschoonbrood.nl/
Indien de klacht niet op voet van deze klachtenregeling kan worden afgedaan, is indien de klacht ziet op schending van de Gedragsregels de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Limburg bevoegd hiervan verder kennis te nemen. In alle overige gevallen geldt het bepaalde in art. 11 van deze voorwaarden.

11. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Schoonbrood - behoudens voorzover deze zien op schending van de Gedragsregels voor advocaten in welk geval het bepaalde in art. 10 van deze voorwaarden van toepassing is - worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Limburg, locatie Maastricht.

12. Advocatenkantoor Schoonbrood zal dossiers voor de duur van 5 jaar na beëindiging opdracht bewaren. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

versie: September 2017